Schrijf je in !

En blijf op de hoogte van al ons briljant nieuws en leuke events.

  Privacybeleid

  Uw vertrouwen is belangrijk voor ons.

  We begrijpen dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk is en zijn toegewijd aan het bewaken van uw privacy en de veiligheid van informatie die direct of indirect gebruikt kan worden om een natuurlijk persoon te identificeren (zie persoonsgegevens). We hebben een privacyverklaring opgesteld (zie privacyverklaring) om uit te leggen hoe Pascale Masselis persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

  Wanneer in deze privacyverklaring sprake is van “Pascale Masselis”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst dat naar het bedrijf Buttons cvba dat beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wanneer u besluit om uw persoonsgegevens met ons te delen, bevestigt u dat u de voorwaarden voor bescherming van uw persoonsgegevens heeft gelezen en er akkoord mee gaat.

  Contactgegevens

  Buttons cvba

  Zirkstraat 42
  2000 Antwerpen
  België

  Laatste bijwerking: september 2022.

  + - Op wie is de privacyverklaring van toepassing?

  De privacyverklaring is op u van toepassing als u klant en/of leverancier bent van Pascale Masselis, als u contact opneemt met Pascale Masselis, bijvoorbeeld door onze websites te bezoeken of via sociale media, of als u e-mails ontvangt van Pascale Masselis.

  Ons merk en onze websites zijn niet gericht op kinderen, we verzamelen dan ook niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan achttien jaar. Als u toch jonger bent dan achttien jaar, vertrouw dan op een ouder of voogd om u te helpen.

  Als een kind jonger dan zestien jaar mogelijk persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft, kan de ouder of voogd contact met ons opnemen via en zullen wij de gegevens indien nodig verwijderen.

  + - Welke persoonsgegevens verzamelt Pascale Masselis?

  De persoonsgegevens die u direct of indirect aan Pascale Masselis verstrekt bij het gebruik van onze diensten en het bezoeken van onze websites en/of sociale media.

  • Contactgegevens. Zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Financiële informatie. Als een artikel via onze website wordt gekocht, bevat dat uw bankrekeningnummer, betalingsstatus, verzendadres en facturen.
  • Accountinformatie Dit omvat inloggegevens, waaronder uw e-mailadres en andere informatie die via uw account wordt verstrekt.
  • Informatie over gebruikers en voorkeuren. Dit omvat – voor zover van toepassing – beoordelingen, klachten, geschiedenis van aankopen, communicatie en winkelvoorkeuren.
  • Automatisch gegenereerde informatie. Dit omvat uw IP-adres, een uniek apparaat of gebruikers-ID, systeem- en browsertype, datum- en tijdsstempels, een verwijzend websiteadres, inhoud en pagina’s die u hebt geopend op onze websites of mobiele apps, datums, tijden en locaties waarop acties plaatsvinden en klik-informatie streamen.

  Als u per e-mail met Pascale Masselis correspondeert, is het mogelijk dat we de inhoud van uw e-mailberichten, uw e-mailadres en onze antwoorden bewaren.

  + - Gebruikt Pascale Masselis cookies?

  Ja, onze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën. Via deze cookies verkrijgt Pascale Masselis Persoonsgegevens zoals hierboven opgesomd wanneer u onze Websites bezoekt.

  + - Waarom verwerkt Pascale Masselis Persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens worden waar nodig verzameld, gebruikt, opgeslagen of verwerkt in het kader van een verantwoorde, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

  In de meeste gevallen verwerken we uw gegevens om het contract tussen Pascale Masselis en u uit te voeren.

  Rechtsgrond
  In het algemeen verwerkt Pascale Masselis uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst tussen u en Pascale Masselis uit te voeren.
  • De verwerking is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  • Waar gepast en vereist, zullen we uw toestemming vragen.

  Zakelijke doeleinden
  Pascale Masselis zal persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken of verwerken als de verwerking binnen één (of meer) van de onderstaande legitieme zakelijke doeleinden valt:

  • Productontwikkeling, onderzoek en verbetering van producten en/of diensten van Pascale Masselis.
  • Afspraken nakomen Denk hierbij aan verzenddiensten, opvolgdiensten, communicatie met particulieren en andere partijen over diensten, reageren op verzoeken om informatie, geschillen en het opstellen van overeenkomsten (bijvoorbeeld het koppelen van het trackingnummer van de zending aan uw account zodat u uw zending kunt volgen).
  • Relatiebeheer en marketing voor commerciële activiteiten. . In het algemeen verwerkt Pascale Masselis enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor de ontwikkeling en verbetering van producten en/of diensten van Pascale Masselis, accountbeheer, klantenservice en het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een klant of leverancier te het onderhouden en/of te verlengen.
  • Uitvoering van bedrijfsprocessen, intern beheer en managementrapportage. Dit omvat het aanpakken van activiteiten zoals het beheer van bedrijfsmiddelen, financiën en boekhouding.
  • Voor facturatie, accountbeheer en andere administratieve zaken. Het is mogelijk dat we contact met u moeten opnemen voor facturering, accountbeheer of soortgelijke redenen.
  • Veiligheid en beveiliging. Persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de verwerking voor activiteiten zoals die met betrekking tot gezondheid en veiligheid, de bescherming van Pascale Masselis en activa van klanten of leveranciers en de authenticatie van de status en toegangsrechten van klanten, leveranciers of zakenpartners (bijvoorbeeld online en offline transacties).
  • Naleving van wettelijke verplichtingen. Hierin wordt ingegaan op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving en sectorspecifieke richtlijnen waaraan Pascale Masselis is onderworpen.
  + - Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  Wij zorgen ervoor dat alleen de personen die effectief uw persoonsgegevens moeten verwerken voor hun professionele activiteiten binnen Pascale Masselis toegang hebben tot uw gegevens.

  In de regel deelt Pascale Masselis uw persoonsgegevens enkel in de volgende omstandigheden:

  • Derden indien nodig. Pascale Masselis deelt bepaalde persoonsgegevens met het verzendbureau, creditcardverwerkingsbedrijf, betalingsdienstaanbieder (zoals Stripe), e-maildienstverlener en andere partijen die nodig zijn om een op onze website geplaatste bestelling uit te voeren. Het is deze derden verboden om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor promotionele doeleinden.
  • Gegevensverwerkers,d.w.z. partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken. Pascale Masselis kan persoonlijke informatie en andere informatie die we verzamelen delen met onze serviceproviders en andere partijen in verband met onze inspanningen op het gebied van marketing en bedrijfsontwikkeling.
  • Medewerkers van Pascale Masselis indien en voor zover nodig voor de uitvoering van hun taken In een dergelijk geval wordt alleen toegang verleend indien en voor zover nodig voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen indien de medewerker tot geheimhouding is gebonden.
  • Indien en wanneer vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of andere juridische procedures, bijvoorbeeld met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of in verband met een zakelijke transactie of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement.

  Alle informatie die u vrijwillig deelt via forums, opmerkingen of blogposts zijn openbaar beschikbaar en ook uw gebruikersnaam kan zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Pascale Masselis is niet verantwoordelijk voor enige informatie die u zelf indient en die gelezen kan worden door andere gebruikers.

  + - Hoe lang bewaart Pascale Masselis uw persoonsgegevens?

  Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Na de bewaarperiode zullen we uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde van uw gegevens voor een ander doel moeten bijhouden. We zullen dit alleen doen als we hiervoor een wettelijke grond hebben.

  Neem contact met ons op via bovenstaande contactgegevens als u vragen heeft over specifieke bewaartermijnen.

  + - Hoe beschermt Pascale Masselis uw persoonsgegevens?

  De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Pascale Masselis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwerking, onder meer door ervoor te zorgen dat:

  • uw persoonsgegevens altijd beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang;
  • de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • de integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens worden gehandhaafd;
  • daadwerkelijke of vermoedelijke datalekken worden gemeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  + - Hoe bewaart Pascale Masselis uw persoonsgegevens?

  Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze beveiliging te waarborgen, maken wij onder andere periodieke back-ups.

  + - Sociale media

  Sociale media

  Pascale Masselis gebruikt op de websites IT-toepassingen van derden die u de mogelijkheid geven om de inhoud met anderen te delen, te laten weten dat u de website hebt geraadpleegd of om uw mening over bepaalde inhoud van de website met anderen te delen. Dit is met name het geval bij knoppen als ‘delen’ en ‘vind ik leuk’ van sociale netwerksites als Facebook, Twitter, LinkedIn etc. Sociale netwerken die dergelijke app-knoppen aanbieden, kunnen cookies plaatsen en u identificeren op basis van deze knop. Wij nodigen u uit om het privacybeleid van de sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden waarvoor de door hen in deze context verzamelde browse-informatie kan worden gebruikt.

  Reclame

  Dit zijn cookies die we gebruiken om uw gepersonaliseerde en relevante advertenties aan te bieden, om te bepalen hoe vaak een bepaalde advertentie wordt weergegeven, om de effectiviteit van een bepaalde advertentiecampagne te berekenen, om eerdere bezoeken bij te houden en om de verzamelde informatie te delen met derden, zoals adverteerders. De cookies worden gebruikt op de website en door derden op uw apparaat geplaatst.

  + - Nieuwsbrief

  U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door op de knop ‘afmelden’ te klikken.

  U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door op de knop ‘afmelden’ te klikken. 42, 2000 Antwerpen, België of een e-mail sturen naar

  + - Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

  Op basis van de wet die van toepassing is op het gebruik van uw persoonsgegevens, heeft u rechten met betrekking tot die gegevens. Houd er rekening mee dat we uw rechten en uw verzoek om deze uit te oefenen, zullen moeten afwegen tegen onze rechten en plichten om uw persoonsgegevens te verwerken en om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Hieronder worden een aantal rechten toegelicht die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals van toepassing in de Europese Economische Ruimte:

  • Toegangsrecht.
   U hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en op informatie over hoe wij deze gebruiken. We vragen u om uw identiteit te bewijzen voordat wij u de gevraagde informatie kunnen verstrekken.
  • Recht op rectificatie.
   We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben juist en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, hebt u het recht om te verzoeken dat alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u verwerken, worden gewijzigd.
  • Recht op verwijdering.
   U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Dit zal echter moeten worden afgewogen tegen andere factoren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen vanwege bepaalde wettelijke of reglementaire verplichtingen.
  • Recht op beperking van verwerking.
   U hebt het recht om ons te vragen om (tijdelijk) te stoppen met het gebruiken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de gegevens die wij over u hebben mogelijk onjuist zijn of wanneer u denkt dat wij ze niet langer nodig hebben.
  • Recht op dataportabiliteit.
   U hebt mogelijk het recht om te vragen dat wij persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, overdragen aan een derde partij van uw keuze. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en wanneer wij die gegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen.
  • Recht van bezwaar.
   U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die gebaseerd is op legitieme belangen. U kunt ons ook op elk moment vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en als u dat doet, zal Pascale Masselis onmiddellijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Voor andere doeleinden op basis van onze legitieme belangen zullen we de persoonsgegevens niet langer op die basis verwerken wanneer u bezwaar maakt, tenzij we een dwingende legitieme reden hebben voor de verwerking. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde diensten of voordelen mogelijk niet kunnen leveren als we niet in staat zijn om de noodzakelijke persoonsgegevens voor dat doel te verwerken.
  • Recht om toestemming in te trekken.
   In specifieke gevallen kunnen we uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer we dit doen, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Pascale Masselis stopt de verdere verwerking zo snel mogelijk na het intrekken van die toestemming. Dit doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.

  Gelieve een mail te sturen naar als u één van uw rechten wenst uit te oefenen.

  + - Wat als ik andere vragen of klachten heb?

  Vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Pascale Masselis door gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze privacyverklaring.

  + - Bewerk of verwijder uw account

  Als uw persoonlijk identificeerbare informatie verandert, of als u niet langer een account op de website wilt behouden, kunt u uw account corrigeren, bijwerken, wijzigen, verwijderen of deactiveren door de gewenste wijzigingen aan te brengen op de accountprofielpagina.

  + - Wordt deze privacyverklaring geüpdate?

  Pascale Masselis kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en zal een bijgewerkte privacyverklaring op de websites publiceren met vermelding van de laatste wijzigingen. Dergelijke wijzigingen of updates worden van kracht zodra wij het herziene privacybeleid hebben gepubliceerd. Als u de site blijft gebruiken nadat wij een herzien privacybeleid hebben gepost, betekent dit dat u het gewijzigde privacybeleid erkent en aanvaardt.

  You don't have permission to register
  X